Aprovada definitivament la ordenança de residus municiopals