Aprovada definitivament l'ordenança de residus municipals