RESULTATS MARÇ 2017

Informes de Resultats per data

 • Resultats de la recollida porta a porta 2017 (juliol)

  El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

  TOTAL JULIOL                           
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  24.980
  5.780
  7.580
  300
  5.740
  4.000
  8.900
  57.280
          %            
  43,61
  10,09
  13,23
  0,52
  10,02
  6,98
  15,54
  100
  TOTAL KG 2017          
  160.140
  33.410
  57.630
  5.600
  44.000
  33.464
  49.960
  384.204
     TOTAL % 2017            
  41,68
  8,70
  15
  1,46
  11,45
  8,71
  13
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2017: 384.204 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2017:        334.244 kg = 87 %

  RESTA 2017:                                 49.960 kg = 13 %

   

Més Avantatges del PaP

 • PUNT DE VISTA AMBIENTAL:

  • Permet assolir resultats de recollida del 80-85% sobre el total de residus generats, maximitzant la recuperació de material.
  • Permet garantir la qualitat de les fraccions de recollida selectiva i reduir el percentatge d’impropis, facilitant la recuperació i el reciclatge de materials.
  • Permet minimitzar la fracció resta destinada a abocador i eliminar el contingut de matèria orgànica.
  • Permet reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el model actual.
  • Permet el desenvolupament de polítiques de prevenció a través de sistemes com el pagament per generació.

   

  PUNT DE VISTA ECONÒMIC:

  • Permet millorar el balanç econòmic associat a la gestió de residus
  • Permet potenciar sectors relacionats amb el reciclatge i la reutilització.
  • Permet implantar sistema de taxa més justa a partir del pagament per generació.
  • Permet diversificar els ingressos per no tenir una dependència excessiva de la taxa.

   

  PUNT DE VISTA SOCIAL:

  • Permet crear llocs de treball directe.
  • Permet alliberar espai de la via pública.
  • Redueix la distància al punt d’aportació, un aspecte a tenir en compte en el cas de persones grans o amb dificultats de mobilitat.
  • Permet eliminar punts d’abocament i males olors associats a aquests punts.