Informes de Resultats per data

 • Resultats de la recollida porta a porta 2018 

  El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

  TOTAL 2018                        
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  ROBA
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  309.420
  68.040
  117.420
  9.140
  80.960
  72.880
  3.972
  78.480
  740.372
          %            
  41,79
  9,19
  15,87
  1,23
  10,94
  9,84
  0,54
  10,60
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2018: 740.372 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2018:        661.892 kg = 89,40 %

  RESTA 2018:                                78.480 kg = 10,60 %

   

Més Avantatges del PaP

 • PUNT DE VISTA AMBIENTAL:

  • Permet assolir resultats de recollida del 80-85% sobre el total de residus generats, maximitzant la recuperació de material.
  • Permet garantir la qualitat de les fraccions de recollida selectiva i reduir el percentatge d’impropis, facilitant la recuperació i el reciclatge de materials.
  • Permet minimitzar la fracció resta destinada a abocador i eliminar el contingut de matèria orgànica.
  • Permet reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el model actual.
  • Permet el desenvolupament de polítiques de prevenció a través de sistemes com el pagament per generació.

   

  PUNT DE VISTA ECONÒMIC:

  • Permet millorar el balanç econòmic associat a la gestió de residus
  • Permet potenciar sectors relacionats amb el reciclatge i la reutilització.
  • Permet implantar sistema de taxa més justa a partir del pagament per generació.
  • Permet diversificar els ingressos per no tenir una dependència excessiva de la taxa.

   

  PUNT DE VISTA SOCIAL:

  • Permet crear llocs de treball directe.
  • Permet alliberar espai de la via pública.
  • Redueix la distància al punt d’aportació, un aspecte a tenir en compte en el cas de persones grans o amb dificultats de mobilitat.
  • Permet eliminar punts d’abocament i males olors associats a aquests punts.

Consola de Depuració per Joomla!

Sessió

Informació de perfils

Ús de la memòria

Peticions a la base de dades