FAQ

FAQ (23)

En casos excepcionals es pot deixar el cubell a fora abans. Però cal evitar que això es generalitzi per mantenir els carrers endreçats durant el dia.

El rebuig no genera mala olor, ja que les compreses i els bolquers, que són l’únic que les podria generar, es poden treure cada dia en una bossa a part identificada amb un adhesiu. L’orgànica tampoc genera males olors. El cubell airejat, juntament amb la bossa compostable, permet l’aeració de les restes orgàniques. L’orgànica fa pudor quan no circula l’aire, ja que sense presència d’oxigen comença a fermentar. A més, el fet que el cubell estigui airejat fa que els sucs s’evaporin. Amb un cubell tancat es condensen i es queden a les parets o al fons del cubell, de manera que quan l’obrim fa pudor. El cubell airejat evita la presència d’aquests sucs.

Sí, sempre i quan estigui separada correctament i sigui un fet puntual.

No, els recollidors tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses compostables en el cas de la fracció orgànica, etc.

Hem d’evitar que l’àrea d’emergència es converteixi en un punt d’abocaments incontrolats.

En els blocs de més de 11 habitatges ells mateixos han decidit el sistema d’aportació dels residus. En la resta de blocs s’ha optat per posar el cubell a terra per evitar elements nous a la via pública i reduir la inversió.

Als municipis on hi ha el porta a porta implantat la mitjana de reposicions anuals és del 2%.

Els cubells porten un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals els obrin.

Les bosses de plàstic fan que el compost final obtingut sigui de mala qualitat i no es pugui utilitzar en l’agricultura o la jardineria. A més, l’Agència de Residus estableix un retorn econòmic per ús de bosses compostables. Som conscients que les bosses compostables que trobem als supermercats són molt cares i moltes famílies no les poden comprar. Per això les subministrarem de forma gratuïta. El fet que les comprem des de l’Ajuntament permet comprar-les a un preu més econòmic i evitar els marges dels distribuïdors.

Els xips permeten controlar l’eficiència del servei de recollida, optimitzar costos en un futur en funció dels resultats.

Pàgina 1 de 2