FAQS

Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?

03-10-2013 Hits:1641 FAQ Super User

En casos excepcionals es pot deixar el cubell a fora abans. Però cal evitar que això es generalitzi per mantenir els carrers endreçats durant el dia.

Mentre espero que arribi el dia de recollida dels residus orgànics o del rebuig, com evito les pudors dins de casa?

03-10-2013 Hits:7725 FAQ Super User

El rebuig no genera mala olor, ja que les compreses i els bolquers, que són l’únic que les podria generar, es poden treure cada dia en una bossa a part identificada amb un adhesiu. L’orgànica tampoc genera males olors. El cubell airejat, juntament amb la bossa compostable, permet l’aeració de les restes orgàniques. L’orgànica fa pudor quan no circula l’aire, ja que sense presència d’oxigen comença a fermentar. A més, el fet que el cubell estigui airejat fa que els sucs s’evaporin. Amb un cubell tancat es condensen i es queden a les parets o al fons del cubell, de manera que quan l’obrim fa pudor. El cubell airejat evita la presència d’aquests sucs.

Si genero més brossa de la que cap al cubell i la poso en una bossa grossa, el servei de recollida no se l’endurà?

03-10-2013 Hits:2069 FAQ Super User

Sí, sempre i quan estigui separada correctament i sigui un fet puntual.

És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

03-10-2013 Hits:6644 FAQ Super User

No, els recollidors tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses compostables en el cas de la fracció orgànica, etc.

Per què s’han d’instal·lar càmeres de vigilància a les zones de contenidors? No estem ja prou vigilats?

03-10-2013 Hits:8108 FAQ Super User

Hem d’evitar que l’àrea d’emergència es converteixi en un punt d’abocaments incontrolats.

Per què en uns blocs es posaran tòtems amb cubells apilats i en altres no?

03-10-2013 Hits:2003 FAQ Super User

En els blocs de més de 11 habitatges ells mateixos han decidit el sistema d’aportació dels residus. En la resta de blocs s’ha optat per posar el cubell a terra per evitar elements nous a la via pública i reduir la inversió.

Per Sant Joan em van rebentar la bústia amb un petard. Els cubells no seran el següent objectiu dels brètols?

03-10-2013 Hits:1476 FAQ Super User

Als municipis on hi ha el porta a porta implantat la mitjana de reposicions anuals és del 2%.

Com s’evitarà que els animals que sentin les flaires de menjar bolquin i vessin els cubells pels carrers?

03-10-2013 Hits:1485 FAQ Super User

Els cubells porten un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals els obrin.

No puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?

03-10-2013 Hits:2180 FAQ Super User

Les bosses de plàstic fan que el compost final obtingut sigui de mala qualitat i no es pugui utilitzar en l’agricultura o la jardineria. A més, l’Agència de Residus estableix un retorn econòmic per ús de bosses compostables. Som conscients que les bosses compostables que trobem als supermercats són molt cares i moltes famílies no les poden comprar. Per això les subministrarem de forma gratuïta. El fet que les comprem des de l’Ajuntament permet comprar-les a un preu més econòmic i evitar els marges dels distribuïdors.

Per a què serveixen els xips? No n’hi hauria prou amb una etiqueta enganxada al cubell?

03-10-2013 Hits:1559 FAQ Super User

Els xips permeten controlar l’eficiència del servei de recollida, optimitzar costos en un futur en funció dels resultats.

És cert que els xips dels cubells contindran les meves dades personals?

03-10-2013 Hits:1556 FAQ Super User

No, els xips només contindran l’adreça de l’habitatge i no contindran cap dada personal.

Si jo m’esforço a fer el reciclatge correctament, com és que haig de pagar el mateix que el veí que no recicla res de res?

03-10-2013 Hits:1596 FAQ Super User

Justament un dels objectius de la recollida porta a porta és evitar que tots paguem el mateix, tant si ho fem bé com si ho fem malament. El sistema que proposem permet identificar el nombre de vegades que es treu el cubell i les incidències detectades.

És cert que pagarà més qui generi més escombraries i es bonificaran els que en generin menys? Això no beneficiarà els qui fan servir Vilablareix com a poble dormitori en detriment dels habitants…

03-10-2013 Hits:1258 FAQ Super User

El sistema porta a porta permet establir en un futur un pagament per generació, és a dir, que cadascú pagui pel que genera, però sempre establint un mínim en funció de determinades característiques, com pot ser la superfície de l’habitatge, el nombre de persones que viuen a la llar, etc.

Si un dia m’equivoco a l’hora de separar els residus, em posaran una multa o m’augmentaran la tarifa?

03-10-2013 Hits:1662 FAQ Super User

No es posarà cap multa a ningú. Es recollirà la informació i un educador ambiental us visitarà per resoldre els dubtes que tingueu.

Tractant-se d’una qüestió important, per què no s’ha consultat la ciutadania?

03-10-2013 Hits:1703 FAQ Super User

Des del mes d’Abril s’han fet xerrades i reunions amb la ciutadania per recollir dubtes, suggeriments i decidir determinats aspectes sobre el nou model. Hem convocat reunions amb tots els presidents d’escala per definir un sistema d’aportació personalitzat per a cadascun dels blocs plurifamiliars; hem convocat reunions amb tots els habitatges disseminats per definir la ubicació de les àrees d’aportació tancades; i hem visitat als grans productors per plantejar el sistema que millor s’adapta a les seves necessitats.

Quin sentit té anar a les xerrades informatives a presentar els meus dubtes si ja està tot decidit?

03-10-2013 Hits:1589 FAQ Super User

El sistema de recollida pot tenir marge de millora i sempre estarem oberts a rebre suggeriments, que analitzarem i valorarem.

De què serveix que jo separi correctament els residus si les grans empreses els aboquen incontroladament?

03-10-2013 Hits:2055 FAQ Super User

Més del 70% dels residus que es generen són d’origen domèstic. Les grans empreses, a més, tenen l’obligació de tenir gestors propis de residus i presentar anualment la declaració de residus a l’Administració.

Per què m’haig de coresponsabilitzar de la gestió dels residus?

03-10-2013 Hits:1939 FAQ Super User

Perquè no és just que entre tots paguem pel que uns quants fan malament. Separar correctament els residus que generem no pot ser voluntari. Cal que prenguem consciència del cost ambiental, econòmic i social que té el malbaratament de recursos. Amb el sistema porta a porta podem arribar a premiar qui ho fa bé.

A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?

03-10-2013 Hits:1910 FAQ Super User

La comoditat, deixar els residus a la porta de casa evita que t’hagis de desplaçar fins als contenidors. Representa una millora de l’estat dels carrers. Molts cops les àrees amb contenidors són punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells, s’hi produeixen desbordaments, són font de males olors, etc. La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets. És un sistema que evita la pujada de la taxa d’escombraries. L’Agència de Residus penalitza amb un cànon cada tona de residus que portem a l’abocador o a la incineradora i l’apuja cada any. A més, per cada tona de residus que recollim ben separats es reben uns ingressos que permeten compensar els costos de recollida. Si mantinguéssim el sistema de recollida amb contenidor, amb les tones que portem actualment a l’abocador la taxa hauria d’anar pujant per poder compensar l’increment del cànon. El fet de reduir la resta i incrementar la recollida selectiva, que també vol dir incrementar els ingressos, permet congelar la taxa i fins i tot, si els resultats superen el 70%, rebaixar-la.

Hi ha municipis que han implantat el porta a porta i s’han hagut de fer enrere perquè no funcionava. Per què aquí hauria de ser diferent?

03-10-2013 Hits:1526 FAQ Super User

A Catalunya hi ha més de 120 municipis que recullen els residus porta a porta i n’hi ha que fa 20 anys que tenen implantat aquest model. Molt pocs municipis han abandonat aquest sistema de recollida i, en els casos en què ho han fet, ha estat per picabaralles polítiques. A la resta d’Europa aquest és el sistema més estès i ciutats com Roma o Milà ja l’estan implantant a tota la ciutat.

Fa molts anys ja es recollia porta a porta i els carrers estaven plens de brutícia i pudors. Per què re-instaurar un sistema que ja està superat?

03-10-2013 Hits:1988 FAQ Super User

El model que es planteja només agafa els aspectes positius de la recollida que es feia fa anys, ja que deixar els residus davant de casa és molt còmode, sobretot per a la gent gran. Però els residus no es poden deixar de qualsevol manera. Cal separar-los correctament i deixar cada dia la fracció que toca. Això evita les males olors, ja que el que fa pudor és deixar tots els residus barrejats. A més, es trauran amb cubells equipats amb un sistema de tancament per evitar que els gats i els gossos els puguin obrir i remenar. Amb el porta a porta volem recuperar la idea que els residus són recursos que es poden reciclar. 

Per què s'ha optat per aquest model i no per un altre, com el de contenidors soterrats?

03-10-2013 Hits:1444 FAQ Super User

Aquest és el sistema de referència a Europa, ja que permet superar el 70% de recollida selectiva. A Catalunya més de 120 municipis han implantat aquest sistema amb resultats que en alguns casos superen el 80%. Els contenidors soterrats, a part de no permetre un salt qualitatiu en els resultats, comporten molts problemes de manteniment i de desbordaments. De fet, molts municipis que havien implantat aquest tipus de contenidors els estan retirant pels mals resultats i pels elevats costos econòmics que comporten.

Per què cal canviar el sistema de recollida? Què té de dolent l'anterior?

03-10-2013 Hits:1503 FAQ Super User

El sistema de recollida anterior, de contenidors al carrer, no ens permet superar el 40% de recollida selectiva. El 90% dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament. El sistema amb contenidor té un sostre i, a més, no ens garanteix una bona qualitat de la recollida.

Més Avantatges del PaP

 • PUNT DE VISTA AMBIENTAL: PUNT DE VISTA ECONÒMIC: PUNT DE VISTA SOCIAL:
  • Permet assolir resultats de recollida del 80-85% sobre el total de residus generats, maximitzant la recuperació de material.
  • Permet garantir la qualitat de les fraccions de recollida selectiva i reduir el percentatge d’impropis, facilitant la recuperació i el reciclatge de materials.
  • Permet minimitzar la fracció resta destinada a abocador i eliminar el contingut de matèria orgànica.
  • Permet reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el model actual.
  • Permet el desenvolupament de polítiques de prevenció a través de sistemes com el pagament per generació.

   

  • Permet millorar el balanç econòmic associat a la gestió de residus
  • Permet potenciar sectors relacionats amb el reciclatge i la reutilització.
  • Permet implantar sistema de taxa més justa a partir del pagament per generació.
  • Permet diversificar els ingressos per no tenir una dependència excessiva de la taxa.

   

  • Permet crear llocs de treball directe.
  • Permet alliberar espai de la via pública.
  • Redueix la distància al punt d’aportació, un aspecte a tenir en compte en el cas de persones grans o amb dificultats de mobilitat.
  • Permet eliminar punts d’abocament i males olors associats a aquests punts.